پروتکل های ارتباطی خانه هوشمند

پروتکل های ارتباطی خانه هوشمند بر اساس بستر ارتباطی به دو گروه تقسیم می شوند که هر کدام انواع مختلفی دارد. در این مقاله به بررسی هرکدام پرداخته شده