خانه هوشمند برای سالمندان چه مزایایی دارد؟

خانه هوشمند برای سالمندان مزایای متفاوتی دارد. همچنین علاوه بر افزایش سطح رفاه زندگی می تواند در نگهداری آن ها کمک شایانی به خانواده ها داشته باشد